Podziały nieruchomości

W przypadku konieczności zwiększenia efektywności gospodarowania własnymi nieruchomościami lub jej funkcjonalności albo konieczności odsprzedaży części nieruchomości należy dokonać jej podziału.
W celu dokonania podziału koniecznym jest przygotowanie projektu podziału. Należy to zrobić z poszanowaniem wszelkich przepisów prawa budowlanego i gospodarki przestrzennej oraz prawa miejscowego – miejscowymi planami zagospodarowania.
Projekt należy następnie uzgodnić z prezydentem, burmistrzem lub wójtem.
Po uzyskaniu akceptacji projektu zleca się uprawnionemu geodecie fizyczne dokonanie podziału w terenie i na mapach ewidencyjnych.
Po wykonaniu tych prac ponownie występuje się do prezydenta, burmistrza lub wójta o wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału. W oparciu o tą decyzję następuje ujawnienie w ewidencji nowych działek gruntu z określonym ich przeznaczeniem. Po uprawomocnieniu się decyzji możemy dysponować utworzonymi w wyniku podziału nieruchomościami.

Podobne cele osiągamy w wyniku scalenia i podziału, choć jest to procedura znacznie bardziej skomplikowana.

Wszystkie opisane czynności możesz zlecić Korporacji Mediator Nieruchomości Spółka z o.o.

Kontakt

kom.: 517 120 637
biuro@aj-mediator.pl