Doradztwo rynku nieruchomości

Znowelizowana Ustawa o gospodarce nieruchomościami przyznała wszystkim zawodom rynku nieruchomości uprawnienia wykonywania usług doradztwa. Pełne doradztwo przyznano rzeczoznawcom majątkowym i pośrednikom w obrocie nieruchomościami, ograniczone do czynności zarządu – zarządcom nieruchomości. W zachodnich państwach doradztwo rynku nieruchomości wykształciło się dziesiątki lat temu jako samodzielna profesja, mająca swoje istotne znaczenie w szeroko pojętej gospodarce nieruchomościami, inwestowaniu w nieruchomości, finansowaniu budownictwa, planowaniu przestrzennym, finansowaniu inwestycji, zmianie funkcji zagospodarowania, podziałom nieruchomości, podnoszeniu efektywności zarządzania nieruchomościami. Z fachowego doradztwa nieruchomości korzystają powszechnie wielkie firmy i koncerny planujące inwestycje związane z ekspansją na nowe rynki zbytu towarów, usług i pracy czy też pozyskiwania surowców. Z doradztwa korzystają samorządy lokalne i terenowe agendy państwowe przy planowaniu zagospodarowania przestrzennego oraz efektywnym gospodarowaniu posiadanymi zasobami nieruchomości.

Najszerszą grupą usługodawców są jednak przedsiębiorcy i osoby fizyczne lokujące wolne fundusze w nieruchomości dla własnych potrzeb lub dalszego odsprzedania albo zagospodarowania lub przekształcenia własnych zasobów nieruchomości. Należą do nich przedsiębiorcy budowlani, deweloperzy, rentierzy, przekształcający lub przebranżawiający się przemysłowcy i przedsiębiorcy posiadający często znaczny majątek nieruchomy. Z usług doradztwa korzystają banki, fundusze kapitałowe, ubezpieczyciele.

Także statystyczny Kowalski, zasięgając fachowej opinii doradcy rynku nieruchomości, zabezpiecza się przed ryzykiem niefortunnego rozporządzenia swoim lub rodzinnym kapitałem albo chcąc właściwie zagospodarować posiadane nieruchomości w celu osiągania z nich stałych i pewnych dochodów.

Tajemnicą doradztwa nieruchomościami jest ogromna wiedza o lokalnych rynkach nieruchomości, tendencjach, planach, dopuszczalnych sposobach zagospodarowania gruntów i obiektów budowlanych, lokalnym potencjale inwestycyjnym i kapitałowym a także potrzebach rynku, których zrównoważenie przynosi pełne powodzenie inwestycyjne i finansowe. Ponieważ inwestowanie w nieruchomości, ich zagospodarowanie a także utrzymanie związane jest z angażowaniem znacznych środków kapitałowych, podejmowanie świadomych, przemyślanych, odpowiedzialnych i bezpiecznych decyzji powinno odbywać się przy wykorzystaniu fachowej wiedzy doradców rynku nieruchomości.

W Polsce zawód doradcy rynku nieruchomości, jako samodzielnej profesji, dopiero się rozwija Usługi doradcze wykonują, przy okazji wykonywania swoich zawodów, pośrednicy w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawcy majątkowi, rzadziej zarządcy nieruchomości. W celu nauki i wypracowania standardów zawodowych powołane zostało pod koniec 2003 roku Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Od 2007 roku PTEiDRN rozpoczęło cykl konferencji szkoleniowych dla kandydatów do nowego zawodu. Pierwszych 100 adeptów Akademii Nieruchomości otrzymało w Łodzi specjalne certyfikaty przyznające tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN.